top of page

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Thông báo Quyền riêng tư

Cập nhật mới nhất: 20/11/2022

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.


Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này là cơ sở mà theo đó mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Luca Education. (Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0109767117) ("chúng tôi" or "của chúng tôi" or "cho chúng tôi"), cho dù các thông tin đó được gửi từ chính công ty hoặc từ các công ty con hoặc người được cấp phép, thông qua các nền tảng điện tử như ứng dụng di động hoặc ứng dụng trình duyệt web (https://luca.education) hoặc bất kỳ nền tảng nào khác được thiết kế bởi Luca Education được xử lý .

Quy định chung

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các thông tin cá nhân được cung cấp từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc thông tin và dữ liệu khác mà chúng tôi có thể yêu cầu tùy từng thời điểm.

 

Bằng cách sử dụng Cổng thông tin và các dịch vụ được cung cấp qua Cổng thông tin của chúng tôi ("Dịch vụ") theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc Chính sách bảo vệ dữ liệu này và chấp nhận các điều khoản được nêu ở đây. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo vệ dữ liệu này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và xác nhận từ bạn.

 

Bạn đồng ý và xác nhận rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi Chính sách bảo vệ dữ liệu này được sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo vệ dữ liệu đã được sửa đổi, nếu việc sửa đổi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua các cách chúng tôi cho là thích hợp. Những điều khoản tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ do chúng tôi quyết định một cách đơn phương và tuyệt đối.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân tại thời điểm nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn, hoặc Trường học (như được định nghĩa bên dưới): 

 • Thiết lập và / hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi;

 • Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

 • Cung cấp nhận xét hoặc thông báo các vấn đề tới chúng tôi;

 • Yêu cầu thông tin từ phía chúng tôi và cung cấp tên của bạn hoặc gửi lại thông tin liên hệ;

 • Tham gia bất kỳ cuộc thi hoặc khảo sát nào do chúng tôi tổ chức.

 

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Thông báo Quyền riêng tư Đăng ký tài khoản với chúng tôi thông qua đăng ký thủ công hoặc bằng cách kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn với chúng tôi và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài khoản mạng xã hội của bạn trên Facebook, LinkedIn và/hoặc Google+.

 

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của con bạn nếu chúng được cung cấp bởi trường học của con bạn hoặc trụ sở chính hoặc quản trị viên của trường (riêng lẻ và/hoặc gọi chung là "Trường học", nếu thích hợp) hoặc bởi bạn. Bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của con bạn theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo vệ dữ liệu này.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này, "Dữ liệu Cá nhân" đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó; hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập (bao gồm dữ liệu trong hồ sơ của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian).

 

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân sau:

 • Tên và thông tin liên hệ của bạn;

 • Thông tin chi tiết về tài khoản mạng xã hội của bạn (chẳng hạn như giới tính, ngày sinh và vị trí) nếu bất kỳ tài khoản nào có các thông tin như vậy được kết nối với hệ thống của chúng tôi;

 • Dữ liệu cá nhân của con bạn như tên, số giấy khai sinh, thông tin liên hệ khẩn cấp của con bạn và Nội dung do bạn, Trường học hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp.

 

Tên, thông tin liên hệ và dữ liệu cá nhân của con bạn là bắt buộc và nếu chúng tôi không được phép xử lý thông tin đó, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân khác như:

 • Hoạt động của bạn thông qua Cổng thông tin;

 • Bất kỳ thông tin nào bạn có thể gửi cho chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi, những người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ("Chi nhánh");

 • Lịch sử giao dịch để ghi lại giao dịch mà bạn có thể đã thực hiện với chúng tôi hoặc những người dùng khác;

 • Bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua việc sử dụng Cookies (như được định nghĩa bên dưới).

 • Một số thông tin do chúng tôi thu thập có thể không được bạn gửi rõ ràng vì đôi khi chúng tôi cũng tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie, các trang web bạn yêu cầu, trình duyệt của bạn loại và ngôn ngữ, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu.

 

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về một người khác, bạn cam kết rằng bạn có thể:

 • Thay mặt họ đồng ý cho việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của họ;

 • Thay mặt họ nhận bất kỳ thông báo bảo vệ dữ liệu nào;

 • Đảm bảo rằng bạn đã được sự đồng ý của họ đối với chúng tôi hoặc có quyền cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ và/hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ.

Cookies

"Cookies" là các tệp dữ liệu có thể được tải xuống máy tính của bạn khi bạn truy cập Cổng thông tin và cho phép Cổng thông tin nhận dạng trình duyệt của bạn bất cứ khi nào bạn tương tác với Cổng thông tin. Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhận các lượt truy cập lặp lại của người dùng Cổng thông tin và để thu thập thông tin về các tương tác của người dùng với Cổng thông tin. Những cookie này chứa thông tin nhận dạng cho phép chúng tôi hợp lý hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Cổng thông tin. Bạn có thể đặt phần mềm trình duyệt của mình từ chối cookie, nhưng bạn không thể tối ưu hóa các tính năng của Cổng thông tin. Trong một số trường hợp, bạn có thể không truy cập được Cổng thông tin nếu cookie bị tắt.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các đoạn mã nhỏ được gọi là "đèn hiệu web" or "ảnh gif rõ ràng" để thu thập các số liệu quảng cáo tổng hợp và ẩn danh, chẳng hạn như đếm số lượt xem trang, lượt xem quảng cáo hoặc phản hồi quảng cáo. Báo hiệu web là một hình ảnh điện tử được gọi là một pixel đơn hoặc GIF rõ ràng. Báo hiệu web có thể nhận ra một số loại thông tin nhất định, chẳng hạn như số cookie của người dùng, thời gian và ngày xem trang và mô tả về trang nơi báo hiệu web được đặt. Các báo hiệu web này có thể được sử dụng để cung cấp các cookie tuân theo chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Nói chung, ngoài việc cung cấp cho bạn Dịch vụ và các dịch vụ khác ngẫu nhiên hoặc liên quan đến Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích sau:

 • Cung cấp, duy trì, bảo mật và cải thiện Cổng thông tin, để phát triển những dịch vụ mới, và bảo vệ bản thân chúng tôi và khách hàng của chúng tôi;

 • Phát triển và hiển thị nội dung phù hợp với sở thích của bạn trên Cổng thông tin;

 • Xác minh tính đủ điều kiện của bạn và trao giải thưởng liên quan đến bất kỳ cuộc thi và quà tặng nào mà Cổng thông tin có thể có;

 • Thực thi bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào giữa hai bên;

 • Mục đích nghiên cứu và báo cáo bao gồm mục đích lịch sử và thống kê;

 • Vận hành và bảo trì chung của Cổng thông tin bao gồm kiểm toán và (các) cổng thông tin liên quan;

 • Cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc thường xuyên (ngoài các tài liệu tiếp thị trực tiếp) từ chúng tôi liên quan đến Cổng thông tin;

 • Cung cấp cho bạn tài liệu truyền thông của bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi, các Chi nhánh hoặc đối tác của Cổng thông tin của chúng tôi có thể cung cấp;

 • Điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu nhằm cải tiến dịch vụ;

 • Đáp trả bất kỳ câu hỏi nào từ những người dùng của chúng tôi; 

 • Tiến hành các cuộc khảo sát và phân tích thị trường, đồng thời thông báo cho người dùng của chúng tôi về bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với:

 • Các công ty liên quan của chúng tôi với mục đích phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc cổng thông tin mới được phát triển bởi các công ty liên quan của chúng tôi;

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo hợp đồng trợ giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như người bán, đối tác, điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, giám sát hành vi của người dùng trên Cổng thông tin và xử lý thanh toán cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào);

 • Bên thứ ba (bao gồm cả những người ở nước ngoài) cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu; và

 • Bất kỳ người nào, người có nghĩa vụ bảo mật đã cam kết giữ bí mật dữ liệu đó, mà chúng tôi đã cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bạn.

 

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của con bạn với bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của con bạn được cung cấp cho chúng tôi thông qua Cổng thông tin của chúng tôi với Nhà trường để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn và cũng để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với Nhà trường. Dữ liệu cá nhân của con bạn như tên và hình ảnh của con bạn có thể không tránh khỏi hoặc ngẫu nhiên bị tiết lộ cho những người dùng khác của Cổng thông tin (ví dụ: cha mẹ và người giám hộ khác). Ví dụ: con bạn có thể xuất hiện trong một bức ảnh được xuất bản trên Cổng thông tin cùng với những đứa trẻ khác của người dùng của chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ và / hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi có thể, khi được luật hiện hành cho phép, tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba liên quan đến việc điều tra gian lận, vi phạm, vi phạm bản quyền, tránh và trốn thuế hoặc hoạt động bất hợp pháp khác và bạn cho phép chúng tôi tiết lộ một cách rõ ràng.

 

Nếu chúng tôi được sát nhập hoặc mua lại bởi một thực thể khác, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển cho thực thể đó như một phần của việc sáp nhập hoặc mua lại.

Là một cá nhân, bạn có những quyền gì?

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn gửi cho chúng tôi (xem phần Liên hệ bên dưới), chúng tôi sẽ cho phép bạn hỏi về các cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được sử dụng hoặc có thể đã được sử dụng hoặc tiết lộ trong vòng một năm trước khi có yêu cầu, trừ khi chúng tôi được yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy theo luật, để từ chối yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Bạn có quyền, tùy thuộc vào việc thanh toán một khoản phí hành chính hợp lý có thể được chúng tôi thông báo thêm, để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý về bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn nên:

 • Đưa ra yêu cầu của bạn bằng văn bản;

 • Bao gồm bằng chứng về danh tính và địa chỉ của bạn (ví dụ: bản sao giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu và hóa đơn điện nước hoặc thẻ tín dụng gần đây);

 • Chỉ định dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập, bao gồm bất kỳ tài khoản hoặc số tham chiếu nào nếu có.

 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ điểm nào không chính xác trong dữ liệu của bạn miễn phí. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn nên:

 • Đưa ra yêu cầu của bạn bằng văn bản;

 • Cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để nhận dạng bạn (ví dụ: số tài khoản, tên người dùng, chi tiết đăng ký); 

 • Chỉ định thông tin không chính xác và nên được thay thế bằng gì.

 

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn nên:

 • Đưa ra yêu cầu của bạn bằng văn bản (gửi email đến hello@Luca Education.com với tiêu đề 'Hủy đăng ký' để được chấp nhận);

 • Cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để nhận dạng bạn (ví dụ: số tài khoản, tên người dùng, chi tiết đăng ký); 

 • Nếu ý kiến phản đối của bạn không hướng đến truyền thông nói chung mà hướng đến một kênh truyền thông cụ thể (ví dụ: email hoặc số điện thoại), vui lòng nêu rõ kênh mà bạn muốn phản đối.

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của Luca Education, hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ các dữ liệu sau: (a) chi tiết của trẻ và phụ huynh, (b) học phí, (c) hồ sơ sức khỏe tổng thể của trẻ, (d) việc đi học của trẻ bao gồm cả ảnh được chụp liên quan đến việc học ở cơ sở can thiệp; và (e) danh mục đầu tư của trẻ (hình ảnh và kết quả học tập), lên đến 7 năm theo yêu cầu cho mục đích kinh doanh của chúng tôi.

 

Nếu bạn chọn không tham gia hoặc rút lại sự đồng ý với truyền thông, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi cơ sở dữ liệu truyền thông của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

hello@Luca Education.com

Công ty doanh nghiệp xã hội Luca Education

bottom of page